Sunshine Montessori School Of Chino Hills

地址:14611 Pipeline Ave, Chino Hills, CA 91709
电话:909-597-1800
网址:https://www.sunshinemontessorischoolofchinohills.com/

奇诺岗Sunshine Montessori School为婴幼儿,学龄前儿童,幼儿园儿童提供服务。学校采用蒙特梭利教育系统为孩子们提供良好的教学环境,孩子们可以学到丰富的语言课程,计算机课程,自然科学课程等丰富多彩的特色课程。

资料来源
https://www.sunshinemontessorischoolofchinohills.com/about-us