Alicia Cortez Elementary

地址:12750 CARISSA AVENUE CHINO, CA 91710
电话:909-627-9438
网站:https://www.chino.k12.ca.us/Cortez

Alicia Cortez小学是位于加州奇诺的一所公立学校。它有566名K-6年级的学生,师生比例为1:27根据州考试成绩,28%的学生至少精通数学,40%精通阅读。

人数:566
年级:K-6
师生比:1:27

资料来源
https://www.greatschools.org/california/chino/5023-Alicia-Cortez-Elementary-School/
https://www.niche.com/k12/alicia-cortez-elementary-school-chino-ca/